نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 126,155 3.83 267,499 2.1 231,183 1.68 267,157 1.92
اوراق مشارکت 1,411,260 42.9 5,626,995 44.24 6,615,257 48.02 6,922,351 49.73
سپرده بانکی 1,717,530 52.21 6,700,393 52.68 6,720,332 48.78 6,408,684 46.04
وجه نقد 1,227 0.04 1,730 0.01 1,111 0.01 200 0
واحد صندوق 8,402 0.26 47,168 0.37 138,556 1.01 279,559 2.01
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 25,289 0.77 74,764 0.59 70,563 0.51 41,164 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 88,043 2.68 228,490 1.8 219,968 1.6 252,047 1.81