نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/14

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 144,909 3.76 403,232 3.06 480,465 3.71 470,990 3.84
اوراق مشارکت 1,715,726 44.52 6,654,829 50.51 6,552,270 50.6 6,589,954 53.7
سپرده بانکی 1,941,495 50.38 5,810,516 44.1 5,633,667 43.5 5,062,595 41.25
وجه نقد 1,265 0.03 1,548 0.01 393 0 399 0
واحد صندوق 22,074 0.57 230,321 1.75 185,020 1.43 90,635 0.74
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 28,219 0.73 74,414 0.56 97,980 0.76 57,128 0.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 107,640 2.79 381,589 2.9 453,919 3.51 449,230 3.66