نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت کارگزاری فارابی 10,000 %90.91
2 شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی 1,000 %9.09