نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/12/27 ساعت 10

باسلام ؛

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند ؛ مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی که در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 راس ساعت 10:00درمحل دفتر مدیرصندوق واقع در تهران، بلواردریا، بلوارخوردین، کوچه توحید سوم، پلاک 3، طبقه منفی 1،کارگزاری فارابی تشکیل خواهد شد.

 

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل به حضورتان اعلام می گردد:

1-تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق

2-تصویب ابلاغیه شماره 12020183 مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی صندوق