نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند :

به موجب تائیدیه نامه شماره 122/67438 اداره محترم امور نهادهای مالی و مصوبه صورت جلسه مجمع مورخ 1399/05/04صندوق، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از5 میلیون واحد به 15 میلیون واحد افزایش یافت .