نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/05/04

افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق مذکور از 5میلیون واحد به 15میلیون واحد 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل