نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/01 ساعت 9:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/01 ساعت 9:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

باسلام ؛

احتراماً بدینوسیله به اطلاع می رساند ؛ مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی که در روز یکشنبه مورخ 1399/04/01 راس ساعت 9:00درمحل دفتر مدیرصندوق واقع در تهران، بلواردریا، بلوارخوردین، کوچه توحید سوم، پلاک 3، طبقه منفی 1،کارگزاری فارابی تشکیل خواهد شد.

 

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل به حضورتان اعلام می گردد:

1-اصلاح فرم در خواست پذیره نویسی یا در خواست صدور واحدهای سرمایه گذاری مطابق با بخشنامه 12010066

2-درج امکان نشرآگهی تغییرات در روزنامه کثیر الانتشار یا سامانه کدال مطابق با بخشنامه 12010065

3-اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری و لغو الزام سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام، مطابق با ابلاغیه شماره 12020160