نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ساعات صدور الکتریکی و ابطال صندوق سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند طبق مصوبات مجمع و تاییدیه سازمان، رویه (پذیره نویسی) صندوق تغییر و زمان ثبت  درخواست صدور (الکترونیکی ) در صندوق تا ساعت 22:00 و درخواست ابطال(الکترونیکی ) تا ساعت 24:00 گردید.