نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13-تغییرات اساسنامه مواد 17و19

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13-تغییرات اساسنامه مواد 17و19


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل