نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13-تصویب صورت مالی منتهی به 1398/05/31

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13-تصویب صورت مالی منتهی به 1398/05/31


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل