نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/20-تغییرات ماده 17و19اساسنامه

تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/20-تغییرات ماده 17و19اساسنامه 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل