نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1398/08/13 ساعت 8:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

 

احتراماً بدینوسیله  به اطلاع میرساند مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 ساعت 8:00 در محل دفتر مدیر صندوق واقع در تهران، بلواردریا، بلوارخوردین، کوچه توحید سوم، پلاک 3، طبقه 5، کارگزاری فارابی تشکیل خواهد شد.

 

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل به حضورتان اعلام می گردد:

 

1-استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق و صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31/05/1398

2-تصویب صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31/05/1398

3-انتخاب حسابرس صندوق

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

5-تغییر مفاد مواد 17 و 19 اساسنامه مبنی بر ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال در صندوق