نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/06/09 ساعت 8:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

احتراماً بدینوسیله  به اطلاع میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در روز شنبه مورخ 1398/06/09 ساعت 8:00 در محل دفتر مدیر صندوق واقع در تهران، بلواردریا، بلوارخوردین، کوچه توحید سوم، پلاک 3، طبقه 5، کارگزاری فارابی تشکیل خواهد شد.

 

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل به حضورتان اعلام می گردد:

 

· تغییر در بند  10-3 امیدنامه، تصویب موضوع ابلاغیه شماره  12020099 مبنی بر شناسایی  و اعمال هزینه  کارمزد ثبت و نظارت  سازمان بورس و اوراق بهادار در دفاتر صندوق

· تغییر موضوع ماده 11 امیدنامه ، مبنی برافزایش تعداد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری از 1.000.000 به   5.000.000 واحد سرمایه گذاری