نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/05/16 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی

احتراماً بدینوسیله  به اطلاع میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در روز چهارشنبه  مورخ 16/05/1398 راس ساعت 10:00در محل دفتر مدیر صندوق واقع در تهران، بلواردریا، بلوارخوردین، کوچه توحید سوم، پلاک 3، طبقه 5، کارگزاری فارابی تشکیل خواهد شد.

 

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل به حضورتان اعلام می گردد:

· تغییر در بند10-3امیدنامه،تغییر در هزینه های دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی  .

· تغییر دربند 2-3امیدنامه ،مطابق بند  ( 1 ) ابلاغیه 12020108سازمان بورس و اوراق بهادار  .