نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس 1400/01/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق 1400/01/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/27 ـ تغییر نرخ پیش بینی سود و تصویب ابلاغیه 12020183 و اصلاح ترکیب دارائی‌های صندوق 1399/12/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های صندوق 1399/12/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس 1399/12/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس 1399/12/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/12/27 ساعت 10 1399/12/17
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1399/08/18-تمدید فعالیت صندوق 1399/11/15
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/09/18ساعت 11:00 و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/10/15
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1399/09/18 1399/09/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/18ساعت 10:00 مبنی بر تغییر متولی محترم صندوق 1399/09/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/09/18 1399/09/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/18ساعت 09:00 مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/09/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/08/18 1399/07/29
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/05/05
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/01 ساعت 9:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1399/03/19
تکمیل ظرفیت صدور واحد تا اطلاع ثانوی 1399/02/27
سود ماهیانه منتهی به 1399/02/15 با نرخ 60 درصد سالانه 1399/02/16
سود ماهیانه منتهی به 1398/12/15 با نرخ 30 درصد سالانه 1398/12/20
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/03/19-ماده22اسناسنامه 1398/11/27
تغییر ساعات صدور الکتریکی و ابطال صندوق سرمایه گذاری 1398/11/15
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13-تغییرات اساسنامه مواد 17و19 1398/10/25
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13-تصویب صورت مالی منتهی به 1398/05/31 1398/10/18
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/20-تغییرات ماده 17و19اساسنامه 1398/10/08
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/03/19در رونامه دنیای اقتصاد 1398/08/02
آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1398/08/13 ساعت 8:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1398/07/29
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/03/19 1398/07/18
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع1398/06/09-افزایش سقف صندوق تا 5،000،000واحد سرمایه گذاری 1398/06/21
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/05/16 1398/06/21
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/06/09 ساعت 8:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1398/05/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/05/16 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1398/05/15
مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ1397/03/09 ساعت 13 1397/03/01
رویه نحوه سرمایه گذاری ، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثایت در صندوق دوم اکسیر فارابی 1397/02/26
تمدید مهلت پذیره نویسی صندوق دوم اکسیر فارابی 1396/10/29
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت دوم اکسیر فارابی 1396/10/23