نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/12/27 ـ تغییر نرخ پیش بینی سود 1400/02/07
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس 1400/01/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق 1400/01/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/27 ـ تغییر نرخ پیش بینی سود و تصویب ابلاغیه 12020183 و اصلاح ترکیب دارائی‌های صندوق 1399/12/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس (اصلاحیه به علت عدم نمایش پیوست) 1399/12/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس (اصلاحیه به علت عدم نمایش پیوست) 1399/12/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/12/27 ساعت 10 (اصلاحیه به علت عدم نمایش پیوست) 1399/12/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های صندوق 1399/12/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس 1399/12/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/12/20 ـ تغییر حسابرس 1399/12/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/12/27 ساعت 10 1399/12/17
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1399/08/18-تمدید فعالیت صندوق 1399/11/15
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/09/18ساعت 11:00 و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/10/15
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1399/09/18 1399/09/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/18ساعت 10:00 مبنی بر تغییر متولی محترم صندوق 1399/09/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/09/18 1399/09/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/18ساعت 09:00 مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/09/05
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/18 1399/08/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/08/18 1399/07/29
آگهی روزنامه دنیای اقتصاد مجمع 1399/05/04 و مجمع 1399/06/15 - تصویب افزایش سقف واحدها /افزایش هزینه ها 1399/07/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/15ساعت 09:00 مبنی بر افزایش هزینه ها و اصلاح حدنصاب سرمایه گذاری 1399/06/30
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/06/15 1399/06/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/06/15 1399/06/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04ساعت 9:00 مبنی بر افزایش سقف واحدها 1399/05/05
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/05/04 1399/05/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی در تاریخ 1399/05/04 1399/04/23
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/04/01 1399/04/01
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/04/01 ساعت 9:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1399/03/19
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/03/19-ماده22اسناسنامه  1398/11/27
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13-تغییرات اساسنامه مواد 17و19 1398/10/25
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/08/13 1398/09/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/13 ساعت 9:00 و تاییدیه سازمان( تغییر ساعات ثبت درخواست ) 1398/08/27
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1398/08/13 ساعت 8:00 و تاییدیه سازمان 1398/08/27
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مورخ 1398/08/13 1398/08/13
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/05/16 1398/06/21
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/06/09 1398/06/21
صورتجلسه مجمع 1398/06/09-تغییرات امید نامه 1398/06/21
صورتجلسه مجمع 1398/05/16-تغییرات امیدنامه 1398/06/12
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مورخ 1398/06/09 1398/06/09
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/05/16 1398/05/16
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع فوق العاده مورخ 1398/10/04 1398/03/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/19 1398/03/21
آگهی روزنامه مجمع 1397/10/04 1398/01/20
صورتجلسه مورخ 1397/10/04 - تغییرات اساسنامه 1397/12/01
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1397/10/04- تغییرات اساسنامه 1397/12/01
صورتجلسه مجمع 1397/10/04- امیدنامه 1397/12/01
نامه تاییدیه سازمان - مجمع 1397/10/04-تغییرات امیدنامه 1397/12/01
آگهی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به استناد صوورتجلسه 1397/08/22 1397/12/01
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/22 1397/10/23
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع 1397/08/22 1397/10/22
اسامی حاضرین صورتجلسه مورخ 1397/10/04 - 1397/10/04
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/08/22 1397/08/22
تصویر آگهی روزنامه رسمی مربوط به تغییر صاحبان امضا ی مجار صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1397/05/09
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/03/09 1397/04/20
روزنامه مجمع مورخ 1397/03/09 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1397/04/20
صورتجلسه مورخ 1397/03/09 مطابق ابلاغیه 12020088 1397/04/19
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1397/03/09 مطابق با ابلاغیه 12020088 1397/04/19
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز 1397/04/03
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز مورخ 1397/03/13 1397/04/03
صورتجلسه مورخ 1397/03/09 در خصوص اصلاح کارمزد مدیر مطابق با ابلغیه 12020087 1397/04/03
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1397/03/09 1397/04/03
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1396/11/10 1396/12/09
صورتجلسه حذف کارمزد ابطال مورخ 1396/11/10 1396/12/09
صورتجلسه مجمع موسس 1396/10/10