نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1400/01/31 1400/02/08
گزارش عملکرد مدیر برای دوره شش ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی شده) 1400/02/04
گزارش صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی شده) 1400/02/04
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1399/12/30 1400/01/10
گزارش عملکرد مدیرصندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به1399/11/30(حسابرسی نشده) 1399/12/26
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به1399/11/30(حسابرسی نشده) 1399/12/26
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1399/11/30 1399/12/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1399/10/30 1399/11/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1399/09/30 1399/10/09
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای سال مالی منتهی به 1399/05/31(حسابرسی شده ) اصلاحیه 1399/10/07
گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به1399/08/30 1399/09/26
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به1399/08/30 1399/09/26
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای سال مالی منتهی به 1399/05/31(حسابرسی شده ) 1399/09/12
گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای سال مالی منتهی به 1399/05/31(حسابرسی شده) 1399/09/12
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1399/08/30 1399/09/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1399/07/30 1399/08/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی دوره یک ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای سال مالی منتهی به 1399/05/31(حسابرسی نشده ) 1399/06/30
گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای سال مالی منتهی به 1399/05/31(حسابرسی نشده) 1399/06/30
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی دوره یک ماهه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1399/03/31 1399/04/09
گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 9ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/04/03
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 31 اردیبهشت1399 1399/04/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1399/02/31 1399/03/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1399/01/31 1399/02/10
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 6ماهه منتهی به 1398/11/30(حسابرسی شده ) 1399/01/31
گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 6ماهه منتهی به 1398/11/30(حسابرسی شده ) 1399/01/31
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی دوره یک ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 6ماهه منتهی به 1398/11/30(حسابرسی نشده ) 1398/12/25
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 6ماهه منتهی به 1398/11/30(حسابرسی نشده ) 1398/12/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1398/11/30 1398/12/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی دوره یک ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی دوره یک ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/04
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 3ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/27
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 3ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/27
گزارش افشای صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
گزارش افشای صورت وضعیت پرتفوی ماه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1398/05/31 1398/07/21
صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1398/05/31 1398/07/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی دوره یک ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده ) 1398/06/30
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده ) 1398/06/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی دوره یک ماهه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1398/04/31 1398/05/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1398/03/31 1398/04/09
گزارش عملکرد مدیران صندوق دوم اکسیر فارابی برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 31اردیبهشت ماه 1398 1398/04/02
صورت های مالی برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/04/02
گزارش فعاليت ماهانه دوره 1 ماهه منتهي به 1398/02/31 1398/03/04
گزارش فعاليت ماهانه دوره 1 ماهه منتهي به 1398/01/31 1398/02/04
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره6 ماهه منتهی به1397/11/30- حسابرسی شده 1398/01/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهي به 1397/11/3-حسابرسی شده 1398/01/21
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دوم اکسير فارابي منتهي به دوره يک ماهه 1397/12/29 1398/01/20
گزارش عملکرد منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/26
صورت های مالی منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/26
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دوم اکسير فارابي دوره مالي منتهي به 1397/11/30 1397/12/08
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دوم اکسير فارابي منتهي به دوره يک ماهه 1397/10/30 1397/11/08
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري دوم اکسير فارابي منتهي به دوره يک ماهه 1397/09/30 1397/10/09
گزارش عملکردبراي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 1397/08/30 1397/09/28
صورت هاي مالي ميان دوره اي براي دوره سه ماهه منتهي به 1397/08/30-(حسابرسي نشده ) 1397/09/28
تاریخ درج صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/08/30 1397/09/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/08/30 1397/09/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/02/31 1397/08/22
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 8ماه و 20 روزه منتهی به 31مرداد ماه 1397-حسابرسی شده 1397/08/09
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 8ماه و 20 روزه منتهی به 31 مردادماه 1397-حسابرسی شده 1397/08/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/07/30 1397/08/07
گزارش عملکرد براي دوره مالي 8 ماهه و 20 روزه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 - حسابرسي شده 1397/08/07
صورتهاي مالي براي دوره مالي 8 ماهه و 20 روزه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 - حسابرسي شده 1397/08/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/06/31 1397/07/07
صورتهاي مالي براي دوره مالي 8 ماهه و 20 روزه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 - حسابرسي نشده 1397/06/19
گزارش عملکرد براي دوره مالي 8 ماهه و 20 روزه منتهي به 31 مرداد ماه 1397 - حسابرسي نشده 1397/06/19
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/05/31 1397/06/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/04/31 1397/05/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی منتهی به دوره یک ماهه 1397/03/31 1397/04/06
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 5 ماه و 20 روزه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/04/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی برای دوره 5 ماه و 20 روزه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/04/03
گزارش عملکرد برای دوره مالی 2 ماهه و 20روزه منتهی به 1396/11/30 1397/02/19
گزارش حسابرس برای دوره مالی 2 ماهه و 20 روزه منتهی به 1396/11/30 1397/02/19
گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
صورتهای مالی برای دوره منتهی به 1396/11/30 1397/02/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق دوم اکسیر فارابی منتهی به 1396/12/29 1397/01/15