بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 23,346 5.63 55,831 6.96 65,751 6.92 73,824 7.33
اوراق مشارکت 249,545 60.15 412,300 51.42 452,836 47.67 489,075 48.56
سپرده بانکی 139,427 33.61 329,020 41.03 428,533 45.11 442,777 43.96
وجه نقد 569 0.14 63 0.01 79 0.01 59 0.01
سایر دارایی ها 1,958 0.47 4,644 0.58 2,836 0.3 1,420 0.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,989 5.06 52,793 6.58 57,097 6.01 59,140 5.87