بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,806 5.61 64,365 6.02 70,455 5.47 98,157 5.77
اوراق مشارکت 273,328 57.25 498,515 46.63 551,003 42.79 606,314 35.65
سپرده بانکی 174,330 36.51 499,885 46.76 655,844 50.93 992,415 58.36
وجه نقد 674 0.14 1,083 0.1 3,047 0.24 252 0.01
سایر دارایی ها 2,299 0.48 5,151 0.48 7,289 0.57 3,507 0.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,085 5.04 57,481 5.38 62,698 4.87 73,940 4.35