بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/03/19 1398/07/18
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع1398/06/09-افزایش سقف صندوق تا 5،000،000واحد سرمایه گذاری 1398/06/21
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1398/05/16 1398/06/21
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/06/09 ساعت 8:00 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1398/05/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/05/16 صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی 1398/05/15
مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ1397/03/09 ساعت 13 1397/03/01
رویه نحوه سرمایه گذاری ، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثایت در صندوق دوم اکسیر فارابی 1397/02/26
تمدید مهلت پذیره نویسی صندوق دوم اکسیر فارابی 1396/10/29
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت دوم اکسیر فارابی 1396/10/23